بهترین لباس هفتهآ،ین BDOTW سال ما با Mic،e Yeoh در Valentino Haute Couture و Diego Calva در Gucci به پایان می رسد. زندگی حرفه ای نمادین میشل نزدیک به 40 سال طول کشیده است و او در مسیر ،ب اولین نامزدی اسکار خود برای فیلم موفق تحسین شده «همه چیز همه جا همه در یک زمان» است. اگر این لباس مجلسی والنتینو اوت کوتور است


منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2022/12/19/best-dressed-of-the-week-134/