به بهترین لباس مردانه خود در سال رای دهیددر اینجا نظرسنجی بهترین لباس مردانه سال است که مانند نظرسنجی قبلی، از بین ،، که هر هفته امسال تاج بهترین لباس پوشیدن را ،ب ،د، جمع آوری شده است. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و رای دادید. نظرسنجی های بیشتری دنبال می شود.


منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2022/12/21/vote-for-your-best-dressed-menswear-look-of-the-year/