بهترین لباس شما در جوایز گاتهام 2022 چه کسی بود؟بهترین لباس شما در جوایز گاتهام 2022 چه ،ی بود؟


منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2022/11/30/w،-was-your-best-dressed-at-the-2022-gotham-awards/