انتخاب خوانندگان بهترین لباس سال 2022: نسخه لباس مردانه10. شاون مندز در تامی هیلفیگر – 2022 ات گالا 9. گرگ تارزان دیویس در مقیاس خا،تری – کنفرانس مطبوعاتی «Top Gun: Maverick» کره 8. دواین وید در پرادا – «تیم رهایی» 7. تیموتی شالامه در لویی ویتون اسکار 2022 6. رایان گاسلینگ در گوچی – «مرد خا،تری» اولین نمایش لندن 5.


منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2022/12/30/readers-c،ice-best-dressed-of-2022-menswear-edition/